Ľubovnianska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Spišsko-šarišského medzihoria.

Poloha: Nachádza sa na jeho severozápadnom okraji. V jej centrálnej časti sa nachádza Stará Ľubovňa, podľa ktorej je pomenovaný. Na severe ho ohraničujú Pieniny a Ľubovnianska vrchovina, na východe podcelok Ľubotínska pahorkatina, na juhu podcelok Jakubianska brázda a Levočské vrchy (podcelok Levočská vrchovina) a na západe Spišská Magura (podcelok Veterný vrch).

Okresy: Stará Ľubovňa.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 500m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie má trojuholníkový tvar. Je to kotlinová panva, ktorej dno má vzhľad pahorkatiny, ktorá vznikla na riečnych terasách a náplavových kužeľoch. Nemá typický tvar oválnej zníženiny, ale v podobe veľkých zálivov zabieha z doliny Popradu medzi chrbáty okolitých pohorí.

Lesné porasty: Pôvodné lesy boli premenené na polia a na lúky. Zalesnené sú iba okraje kotliny prechádzajúce do svahov okolitých pohorí. Iba pozdĺž riek sa miestami nachádzajú prerušované úseky stromových porastov.

Vodstvo: Stredom kotliny preteká rieka Poprad.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Ľubovnianska kotlina sa ďalej nedelí.