Ľubotínska pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Spišsko-šarišského medzihoria.

Poloha: Nachádza sa v jeho severozápadnej časti. Na severe ho ohraničuje Spišsko-šarišské medzihorie a štátna hranica s Poľskom (hranicou je rieka Poprad), na východe Čergov, na juhovýchode podcelok Šarišské podolie, na juhu podcelok Hromovec, na západe podcelok Jakubianska brázda a na severozápade podcelok Ľubovnianska kotlina.

Okresy: Sabinov, Stará Ľubovňa.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na severnom okraji územia v nadmorskej výške približne 480m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Ľubotínska pahorkatina sa ďalej nedelí.