Hromovec

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Spišsko-šarišského medzihoria.

Poloha: Na severe ho ohraničuje podcelok Ľubovnianka pahorkatina a na juhu podcelky Šarišské podolie a Jakubianska brázda.

Okresy: Sabinov, Stará Ľubovňa.

Rozloha:

Najvyšší bod: Hromovec (894,7m) severozápadne od obce Šambron.

Najnižší bod: Nachádza sa na juhovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 500m.

Geologická stavba: Skladá sa z pieskovcových a zlepencových hornín.

Reliéf: Tvorí úzky a pretiahnutý pás vrchov (Hromovec -894,7m, Kňazová-824,0m, Balážka-643,1m), ktoré oddeľujú brázdu Ľubotínky a úval Torysy, vytvorené na mäkkých slienitých bridliciach. Jeho krátke svahy strmo klesajú do okolitých zníženín, čím sa zvyšuje jeho horský vzhľad.

Lesné porasty: Územie je takmer súvisle zalesnené.

Vodstvo: Cez územie sa prerezávajú na niekoľkých miestach vodné toky.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Hromovec sa ďalej nedelí.