Spišsko-šarišské medzihorie

Zatriedenie: Geomorfologický celok Podhôlno-magurskej oblasti v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Na severe ho ohraničujú Pieniny, Ľubovnianska vrchovina a štátna hranica s Poľskom, na východe Čergov a Beskydské predhorie, na juhovýchode Košická kotlina, na juhu Šarišská vrchovina, Bachureň a Branisko, a na západe Levočské vrchy a Spišská Magura.

Okresy: Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa.

Rozloha: 124km2.

Najvyšší bod: Hromovec (894,7m) severozápadne od obce Šambron.

Najnižší bod: Nachádza sa na okraji mesta Lipany v nadmorskej výške približne 380m.

Geologická stavba: Územie je budované prevažne vnútrokarpatským paleogénom a horninami bradlového pásma. Krajinu spestrujú morfologicky výrazné tvrdoše bradlového pásma, ktoré sa tiahnu roztrúsené od Šarišského Jastrabia ku Kamenici, Milpošu, Hanigovciam, cez Šarišské Sokolovce k Mošurovu, Malému Slivníku a Demjate. Vo vlastných bradlách sú rôzne druhy vápencov, sporadicky zlepence i s exotickými valúnmi, ktorých zastúpenie podmieňujú odlišné bradlové vývoje. Pohorie predstavuje dlhú depresiu, ktorá bola vyerodovaná v menej odolných horninách paleogénu a v slieňoch bradlového pásma.

Reliéf: Územie má pretiahnutý tvar v smere severozápad-juhovýchod a maximálnu šírku približne 10km. Povrch je prevažne pahorkovitý až vrchovinový. V reliéfe výrazne vystupujú bradlové tvrdoše. Nachádza sa v nadmorských výškach 500-700m.

Lesné porasty: Povrch je značne odlesnený. V pestrej krajinnej pokrývke sa striedajú plochy oráčin s lúkami, pasienkami a prevažne zmiešanými a ihličnatými lesmi. Územie je husto osídlené a z veľkej časti poľnohospodársky využívané.

Vodstvo: Severozápadnou časťou preteká rieka Poprad, juhovýchodnou rieka Torysa.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Územie patrí do teplej, mierne teplej i chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Spišsko-šarišské medzihorie sa delí na 6 geomorfologických podcelkov: Ľubovnianska kotlina, Ľubotínska pahorkatina, Jakubianska brázda, Hromovec, Šarišské podolie, Stráže.