Staroveská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Veterný vrch.

Poloha: Nachádza sa v jeho severozápadnej časti v okolí Spišskej Starej Vsi a zvažuje sa k rieke Dunajec. Zasahuje územie od obce Spišské Hanušovce na juhozápade, Spišskej Starej Vsi na severozápade, po obcí Červený Kláštor a Veľký Lipník na východe. Na severe a severozápade ju ohraničuje štátna hranica s Poľskom, na severovýchode Pieniny (hranica vedie údolím rieky Lipník), na východe Spišsko-šarišské medzihorie (podcelok Ľubovnianska kotlina), na juhovýchode vlastný podcelok Veterný vrch a na juhozápade podcelok Repisko.

Okresy: Kežmarok, Stará Ľubovňa.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v údolí rieky Dunajec na severnom okraji územia v nadmorskej výške približne 450m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie je súčasťou povodia rieky Dunajec, ktorý tečie jeho severným okrajom a na východnom okraji vytvára Prielom Dunajca. Najväčšími jeho prítokmi z územia sú Starovinský potok, Hardinský potok, Rieka, Jordanec, Havka, Lipník.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.