Osturnianska brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Repisko.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti v okolí obce Osturňa. Zaberá údolie Osturnianskeho potoka, ktorého tok z veľkej časti lemuje obec Osturňa. Ohraničuje ho iba vlastný podcelok Repisko, iba na severovýchode a na západe štátna hranica s Poľskom.

Okresy: Kežmarok.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v údolí Osturnianskeho potoka na štátnej hranici s Poľskom v nadmorskej výške približne 610m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Osou územia je údolie Osturnianskeho potoka, ktorý tečie západo-východným smerom a následne sa stáča na sever k štátnej hranici s Poľskom. V horskej oblasti v okolí pramení mnoho vodných tokov, ktoré stekajú do údolia a smerujú do Dunajca. Najvýznamnejšie sú Bystrá, Krulovský potok, Soliskový potok a Frankovský potok. Celé územie patrí do úmoria Baltského mora. Zachovali sa tu viaceré jazierka zosuvného charakteru (Malé jazero, Veľké Jazero, Ksenino jazierko, Osturnianske jazero).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.