Spišská Magura

Zatriedenie: Geomorfologický celok Podhôlno-magurskej oblasti v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Na severovýchode ho ohraničujú Pieniny (hranicou je údolie rieky Dunajec), na východe Spišsko-šarišské medzihorie, na juhovýchode Levočské vrchy (hranica leží v tzv. Ružbašskej bráne), na juhu Podtatranská kotlina, na juhozápade Tatry (hranicou sú vodné toky Javorinka a Biela v údolí Popradu), na západe Podtatranská brázda (podcelok Ždiarska brázda) a na severozápade štátna hranica s Poľskom.  

Okresy: Kežmarok, Stará Ľubovňa.

Rozloha: 340km2.

Najvyšší bod: Repisko (1.259,0m).

Najnižší bod: Nachádza sa na severnom okraji územia v nadmorskej výške približne 490m.

Geologická stavba: Územie predstavuje rozložitý horský masív, ktorý budujú flyšové horniny centrálnokarpatského paleogénu. Západnú časť budujú ílovcovo-pieskovcové horniny. Východnú časť pohoria tvoria ílovcové súvrstvia s plochším a mäkšie modelovaným vrcholovým reliéfom. Pozdĺž podtatranského zlomu vystupujú v Ružbašskom predhorí druhohorné vápencové súvrstvia.

Reliéf: Reliéf je prevažne hornatinový a vrchovinový. Hlavný chrbát, pretiahnutý od západu na východ v dĺžke takmer 35km a oblúkovito vyklenutý na juh, dosahuje výšku asi 1.000m, miestami viac. Vedie po línii Repisko (1.259,0m)-Magurka (1.193,0m)-Bukovina (1.176,4m)-Smrečiny (1.157,5m)-Spádik (1.088,2m)-Magurské sedlo (949,0m)-Javor (942,5m)-Toporecké sedlo (802,0m)-Kameniarka (935,2m)-Riňava (1.005,0m)-Veterný vrch (1.111,0m). Zníženiny v jeho strede (Magurské sedlo a Toporecké sedlo), vytvorené eróziou potokov delia pohorie na dva podcelky. Územie je rozdelené na viaceré rázsochy údoliami potokov a riečok. Južné svahy sú krátke a strmé, severné svahy charakterizujú veľké svahové zosuvy, ktoré podmienili aj vznik Jezerského jazera.

Lesné porasty: Viac ako polovicu povrchu pokrývajú prevažne ihličnaté lesy. V nich pôvodné bučiny a jedľo-bučiny nahradil smrek. V odlesnenej krajine sa striedajú lúky, pasienky, úzke políčka a kroviny.

Vodstvo: Na styku pohoria s kotlinami vyvierajú minerálne pramene (Vyšné Ružbachy, Toporec).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Územie patrí do mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Spišská Magura sa delí na 2 geomorfologické podcelky: Repisko, Veterný vrch.