Oravská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický celok Podhôlno-magurskej oblasti v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Na severe a na východe ho ohraničuje štátna hranica s Poľskom, na juhu Skorušinské vrchy, na juhozápade Oravská vrchovina, Oravská Magura a na severozápade Podbeskydská vrchovina.

Okresy: Námestovo, Tvrdošín.

Rozloha: 218km2.

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Koryto rieky Orava pri obci Nižná v nadmorskej výške približne 550m.

Geologická stavba: Hlavnou výplňou kotliny sú íly, ktoré vo východnej časti zakrývajú štvrtohorné glaciofluviálne nánosy, tvoriace formácie náplavových kužeľov. Značné sú zásoby rašeliny. Kotlina je budovaná paleogénnymi flyšovými horninami, horninami bradlového pásma a neogénnymi i kvartérnymi sedimentmi. V minulosti územie vypĺňalo jazero. Okolité vodné toky neskôr na územie naniesli mnoho štrkov. Neskôr sa do nich vodné toky zarezávali a rozčlenili dno na pahorkatinu. Preto je povrch mierne zvlnený a rovné územia sa nachádzajú iba v okolí väčších vodných tokov.

Reliéf: Je to medzihorská depresia, ktorá je juhozápadným výbežkom rozsiahlej Novotargskej panvy zasahujúcej k nám z územia Poľska. Má dĺžku 38km a šírku 3-14km. Kotlina má pahorkatinný ráz. Dno je málo členité zväčša pahorkovité a má nadmorskú výšku 600m. Leží prevažne v nadmorských výškach 600-800m. V západnej časti kotliny sa nachádza Oravská priehrada. Prítomnosť a blízkosť Západných Tatier zvyšuje význam kotliny z hľadiska cestovného ruchu. Patrí medzi stredne husto zaľudnené územia. Časť územia patrí do CHKO Horná Orava.

Lesné porasty: Pôvodný charakter prírodnej krajiny je silne pozmenený zásahom človeka. Pôvodné smrekovo-jedľové lesy s prímesou buka, ktoré tvorili v minulosti jej vegetačný kryt, boli premenené na lúky, pasienky a poľnohospodársku pôdu. Z lesov sú to najmä pri štátnej hranici s Poľskom smrekové a borovicové porasty. Špecifickým porastom sú rašeliniská pozdĺž riek Oravica a Jelešňa porastené kosodrevinou.

Vodstvo: Územie odvodňuje rieka Orava so svojimi prítokmi Jelešňa a Oravica. Okolité flyšové pohoria podmieňujú veľmi rýchly odtok dažďovej vody. V čase dažďov prinášajú prívaly vôd. Široká poriečna niva Bielej a Čiernej Oravy bola zatopená vodami vodnej nádrže Orava.

Rastlinstvo: Vo východnej časti sa nachádzajú rozsiahle rašeliniská.

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Územie patrí do chladnej klimatickej oblasti. Býva tu chladné a vlhké leto a studená zima.

Delenie: Geomorfologickou časťou Oravskej kotliny je Hruštínske podolie.