Oľšavická planina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Levočské planiny.

Poloha: Na severe ju ohraničuje podcelok Levočská vysočina a na juhu vlastný podcelok Levočské planiny.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.