Kolačkovský chrbát

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Levočská vrchovina.

Poloha: Na severe a severovýchode ju ohraničuje Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Ľubovnianska kotlina a Jakubianska brázda), na východe podcelok Levočská vysočina, na západe časť Ľubické predhorie a na severozápade Spišská Magura (podcelok Veterný vrch, časť Ružbašské predhorie).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.