Bachureň

Zatriedenie: Geomorfologický celok Podhôlno-magurskej oblasti v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Na severe, východe a západe ho ohraničuje Spišsko-šarišské medzihorie, na juhovýchode Šarišská vrchovina a na juhu Branisko.

Okresy: Prešov, Sabinov.

Rozloha: 124km2.

Najvyšší bod: Bachureň (1.081,5m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Na východe územia vystupuje vnútrokarpatský flyš, v ktorom sú zastúpené zlepence, ílovce a rôzne zvrstvené pieskovce, ktoré dokresľujú jeho mäkkú povrchovú tvárnosť. Masívnu strednú časť budujú súvrstvia hrubolavicových pieskovcov.

Reliéf: Výrazne rozčlenené pohorie s členitým reliéfom. Typické sú strmé svahy a hlboké doliny. Reliéf je hornatinový a vrchovinový s hlbokými úzkymi dolinami. Chrbát pohoria presahuje výšku 1.000m (Bachureň- 1.081,5m, Magura-1.063,9m). V strednej časti leží najvyšší vrch s pekným výhľadom na trávnaté svahy lokality Búčie, vhodné na lyžovanie.

Lesné porasty: Povrch je pokrytý najmä zmiešanými a listnatými lesmi. Pohorie je riedko osídlené, čiastočne využívané pre poľnohospodárstvo. Odlesnené plochy pokrývajú lúky, pasienky a orná pôda.

Vodstvo: Nachádzajú sa tu minerálne pramene. Potoky Malá Svinka z východnej strany a Čierny močiar zo západu sa zahĺbili pod centrálny chrbát a vytvorili krajinársky zaujímavé doliny.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo: Bolo tu nájdených 108 druhov mäkkýšov (5 druhov sladkovodných ulitníkov, 99 druhov suchozemských ulitníkov a 3 druhy lastúrnikov).

Klimatické pomery: Pohorie patrí do miernej teplej a chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Celok Bachureň sa ďalej nedelí.