Slatinská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Zvolenskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v južnej polovici jeho centrálnej časti. Na severe ho ohraničuje Poľana (podcelok Detvianske predhorie), na východe podcelky Detvianska kotlina a Rohy, na juhu Javorie (podcelky Podlysecká brázda a Lomnianska vrchovina), na západe a severozápade podcelok Zvolenská pahorkatina.

Okresy: Detva, Zvolen.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 330m.

Geologická stavba:

Reliéf: Kotlina s reliéfom panvy vznikla činnosťou riek na miestach, kde hlboké zlomy zemského povrchu zakrývali vrstvy jazerných usadenín.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Slatinská kotlina sa ďalej nedelí.