Povraznícka brázda

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Zvolenskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa na jeho východnom okraji. Na severovýchode ho ohraničujú Veporské vrchy (podcelok Čierťaž), na východe a na juhu Poľana (podcelky Vysoká Poľana a Detvianske predhorie), na juhozápade podcelok Zvolenská pahorkatina, na západe podcelok Ponická vrchovina a na severozápade podcelok Bystrická vrchovina.

Okresy: Banská Bystrica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na severnom okraji územia v nadmorskej výške približne 450m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Povraznícka brázda sa ďalej nedelí.