Detvianska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Zvolenskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhovýchodnej časti. Na severe ho ohraničuje Poľana (podcelok Detvianske predhorie), na východe Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina), na juhu Ostrôžky a na západe podcelky Rohy a Slatinská kotlina.

Okresy: Detva.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 360m.

Geologická stavba:

Reliéf: Kotlina s reliéfom panvy vznikla činnosťou riek na miestach, kde hlboké zlomy zemského povrchu zakrývali vrstvy jazerných usadenín. Patrí medzi stredne husto osídlené a najmä v severnej časti je charakteristická lazníckym osídlením.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Detvianska kotlina sa ďalej nedelí.