Vígľaš

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nízky Vtáčnik.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej časti približne 10km severne od Žarnovice. Leží medzi obcami Ostrý Grúň a Kľak na východe, Župkov a Píla na juhu a Veľké Pole na západe. Na východe ju ohraničuje časť Ostrogrúnska kotlina, na juhu podcelok Župkovská brázda (časť Župkovská vrchovina), na západe Tribeč (podcelok Rázdiel, časť Veľkopoľská vrchovina) a na severozápade podcelok Vysoký Vtáčnik.

Okresy: Žarnovica.

Rozloha:

Najvyšší bod: Javorinka (938,0m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Vodné toky tečú zo severu na juhovýchod a odvádzajú vodu do rieky Kľak.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.