Prochotská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nízky Vtáčnik.

Poloha: Nachádza sa v jeho strednej časti, približne 10km západne od Žiaru nad Hronom. Leží v blízkom okolí obce Prochot, podľa ktorej dostala pomenovanie. Ohraničuje ju iba podcelok Nízky Vtáčnik.

Okresy: Žiar nad Hronom.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Údolie Prochotského potoka v lokalite Kopanica v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Zo severozápadu na juhovýchod preteká územím Prochotský potok, ktorý tu priberá viaceré menšie vodné toky (Majspiakovský potok, Jastrabský potok).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.