Prenčovská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Sitnianska vrchovina.

Poloha: Nachádza sa v jeho strednej časti. Na jej východnom okraji leží obec Prenčov, podľa ktorej je kotlina pomenovaná. Na severe, juhu a západe ju ohraničuje časť Sitnianske predhorie a na východe podcelok Skalka.

Okresy: Banská Štiavnica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Údolie rieky Štiavnica na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 290m.

Geologická stavba:

Reliéf: Malá oválna panva.

Lesné porasty:

Vodstvo: Východnou hranicou kotliny tečie rieka Štiavnica, ktorá je významným prítokom Ipľa. Strednú a západnú časť územia odvodňuje Belujský potok, ktorý tečie južným smerom a neskôr ústi do Štiavnice. Ďalšie významné prítoky sú Babí potok a Stankov potok.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.