Vyhnianska brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hodrušská hornatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej polovici, západne od Banskej Štiavnice. Zo všetkých strán ju ohraničuje podcelok Hodrušská hornatina. Juhozápadný okraj vymedzuje údolie Hodrušského potoka s obcou Hodruša-Hámre, severovýchodným smerom v strednej časti leží údolie Vyhnianskeho potoka s obcou Vyhne a na severovýchodnom okraji sa nachádza údolie rieky Teplá s obcami Repište a Sklené Teplice.

Okresy: Žarnovica, Žiar nad Hronom.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v údolí Hodrušského potoka v nadmorskej výške približne 250m.

Geologická stavba:

Reliéf: Je to depresia v severnej polovici Hodrušskej hornatiny. Predstavuje vnútrohorskú brázdu, ktorú tvoria rozšírené úseky dolín, oddelené nevysokými a zväčša odlesnenými priehybami.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.