Kyslinky

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Vysoká Poľana.

Poloha: Ohraničuje ju podcelok Vysoká Poľana.

Okresy: Banská Bystrica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 650m.

Geologická stavba:

Reliéf: Erózna kotlina leží v rozšírenej časti doliny Hučava v kaldere sopky a vznikla rozšírením pôvodného vulkanického krátera Poľany.

Lesné porasty:

Vodstvo: Celé územie lievikovitého tvaru odvodňuje rieka Hučava, ktorá pokračuje západným smerom Hrochoťskou dolinou.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.