Poľana

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Slovenské stredohorie v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Na severe a východe ho ohraničujú Veporské vrchy, na juhu a na západe Zvolenská kotlina.

Okresy: Banská Bystrica, Detva, Zvolen.

Rozloha: 183km2.

Najvyšší bod: Poľana (1.457,8m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Poľana vznikla v treťohorách, keď sa na starý, pomerne plochý povrch Slovenského rudohoria vyliali prúdy lávy zo stratovulkánu Poľany.

Reliéf: Je to masívne horstvo s kruhovým pôdorysom priemeru asi 18km. Je to mohutný, silne erodovaný stratovulkán s eróznou kalderou v strednej časti. Je najvyšším horstvom vulkanického pôvodu v Západných Karpatoch a najvyšším sopečným pohorím na území Slovenska. Poľana predstavuje len najvyšší súčasný pozostatok stredoslovenkých neovulkanitov (usudzuje sa, že najvyšším bol Štiavnický stratovulkán, ktorý mohol dosahovať výšku až do 4km). Pôvodné sopečné formy sa však do súčasnosti zachovali len ojedinele, lebo podľahli rozrušovacej sile slnka, vetra a vody. Najzaujímavejšou časťou masívu je kaldera Poľany, ktorá vznikla prepadnutím vrcholu sopečného kužeľa. Prevažuje hornatinový reliéf, ktorý v najvyšších častiach prechádza do vrchovinového. Južná časť má hladký vrchovinový reliéf prerušovaný skalnými útvarmi (Kalamárka, Melichova skala a iné) na výstupoch andezitových prúdov. Skalné steny lemujúce kalderu sú pomerne strmé a prispievajú k zaujímavému vzhľadu vrcholovej časti Poľany. Pohorie je len riedko osídlené a väčšie sídla sa nachádzajú najmä v okrajových častiach. V južnej časti ležia Detva a Hriňová. Od roku 1981 je chránenou krajinnou oblasťou.

Lesné porasty: Povrch je pokrytý najmä zmiešanými lesmi. V nižších polohách sú dubovo-hrabové, vyššie bukové a bukovo-jedľové lesy, ktoré sa striedajú s lúkami, pasienkami a ornou pôdou. V území je typické roztratené laznícke osídlenie.

Vodstvo: Potok Hučava rozrezal na západe oblúk kaldery a spolu s ďalšími povrchovými tokmi prispel k rýchlemu odnosu zväčša málo odolného materiálu.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Väčšina pohoria patrí do chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Poľana sa delí na 2 geomorfologické podcelky: Vysoká Poľana, Detvianske predhorie.