Ostrôžky

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Slovenské stredohorie v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Pomenovaný je podľa najvyššieho vrchu. Na severe ho ohraničuje Zvolenská kotlina, na severovýchode Veporské vrchy, na východe Revúcka vrchovina, na juhu a juhovýchode Juhoslovenská kotlina a na severozápade Krupinská planina a Javorie.

Okresy: Detva, Lučenec, Veľký Krtíš.

Rozloha: 256km2.

Najvyšší bod: Ostrôžka (876,8m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Budujú ho horniny vulkanického pôvodu (andezity a ich pyroklastiká), v menšej miere aj kryštalické horniny (na severovýchodnej strane granodiority jadrového pásma). Pohorie vzniklo v období neogén v dôsledku rozsiahlej sopečnej činnosti. Majú stratovulkanickú stavbu (stavbu zvrstvených sopiek).

Reliéf: Pohorie je dlhé asi 26km a široké 10-18km. Vrchovinový reliéf sopečného pohoria má charakter náhornej planiny, ktorá je mierne naklonená od severu na juh. Rozčleňujú ju hlboko zarezané doliny konsekventných tokov na menšie časti. Medzi Tisovníkom a Madačkou prebieha rázsocha Páleniska (769m), medzi Madačkou a Tuhárskym potokom je ráýzsocha Braliec (817m), medzi Tuhárskym potokom a Budinským potokom je rázsocha Jasenia (771m) a medzi Budinským potokom a Krivánsky potokom je rázsocha Uhliarska (647m). Pohorie je bohaté na pozostatky sopečnej činnosti (Budinská skala, Kamenné vráta). V obci Tuhár sa nachádza jediný mramorový lom na Slovensku. Zásluhou hustej siete riečnych dolín na južnom a juhovýchodnom okraji nadobúda ráz vrchoviny. Pre svoj zväčša plošinný ráz poskytuje relatívne vhodné podmienky na poľnohospodársku činnosť. Je tu pomerne bohatá sieť značených turistických chodníkov.

Lesné porasty: Kvôli svojmu plošinnému rázu je pohorie pomerne odlesnené a krajina je premenená na polia a pasienky, v severnej časti je osídlená typickým lazníckym osídlením. Povrch je pokrytý mozaikou listnatých lesov. Na východných a juhovýchodných strmších stráňach sa uchovali zvyšky pôvodných lesov. Od juhu smerom na sever sú to dubové, hrabové, bukové a zmiešané lesy. Odlesnené plochy sa využívajú ako lúky, pasienky a orná pôda.

Vodstvo: Riečna sieť poukazuje na niekdajšie intenzívne zlomové pohyby. Ostrôžky sú pomerne bohaté na minerálne, hlavne uhličité vody. Územie zväčša patrí k povodiu Ipľa.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Na juhu patrí do teplej, severnejšie do mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Celok Ostrôžky sa ďalej nedelí.