Podlysecká brázda

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Javoria.

Poloha: Nachádza sa v jeho strednej časti a rozdeľuje ho na dve časti. Na severe ho ohraničuje Zvolenská kotlina (podcelky Slatinská kotlina a Rohy), na juhu Ostrôžky, na juhovýchode podcelok Javorianská hornatina a na západe a severozápade podcelok Lomnianska vrchovina.

Okresy: Detva, Zvolen.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na severovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 500m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie je charakteristické lazníckym osídlením.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Podlysecká brázda sa ďalej nedelí.