Knola

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Volovských vrchov.

Poloha: Leží v ich západnej časti a čiastočne ho vo východnej časti vymedzujú údolia riek Hnilec a Železný potok. Z troch strán susedí s podcelkami Volovských vrchov. Sedlom Pukanec (1.143,0m) nadväzuje na podcelok Havranie vrchy zo severovýchodnej strany. Na severe ho ohraničuje podcelok Havranie vrchy, na východe podcelok Hnilecké vrchy (aj časťou Hnilecké podolie), na juhu podcelok Zlatý stôl a na juhozápade Revúcka vrchovina (podcelky Turecká, aj časťou Slanské podolie a podcelok Dobšinské predhorie).  

Okresy: Gelnica, Spišská Nová Ves.

Rozloha:

Najvyšší bod: Babiná (1.277,5m).

Najnižší bod: Západný okraj územia v nadmorskej výške približne 500m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Knola sa ďalej nedelí.