Galmus

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hnilecké vrchy.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti. Na severe ho ohraničuje Hornádska kotlina (podcelok Hornádske podolie, aj časťou Vlašská kotlina), na juhu podcelok Hnilecké vrchy.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.