Volovské vrchy

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Slovenské rudohorie v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Rozsiahly a najvyšší geomorfologický celok vo východnej časti Slovenského rudohoria. Na severe ho ohraničuje Hornádska kotlina, na severovýchode a východe Čierna hora, na juhu Košická kotlina, Slovenský kras a Rožňavská kotlina, na juhozápade Revúcka vrchovina (hranicou je údolie rieky Slaná), na západe Stolické vrchy a na severozápade Spišsko-gemerský kras.

Okresy: Gelnica, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves.

Rozloha: 1.342km2.

Najvyšší bod: Zlatý stôl (1.322,4m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Geologické zloženie je veľmi pestré. Na stavbe sa podieľajú rozličné prvohorné, spravidla slabo metamorfované horniny gemerika (fylity, bridlice, prítomné sú aj pieskovce, kremence, kryštalické vápence), hojne sú zastúpené magmatické horniny (kremité porfýry, diabásy, ich tufy a tufity), okrajovo (na severnom a severovýchodnom okraji pohoria) vystupujú druhohorné komplexy zastúpené vápencami a dolomitmi. Prvohorné horniny budujú podstatnú časť ich priestoru. Významné sú ložiská nerastných surovín (železná ruda a neželezné kovy). Ťažili sa tu želené rudy, meď, antimón a z nerudných surovín magnezit a kremeň.

Reliéf: Pohorie sa vyznačuje masívnym, miestami plošinatým reliéfom s vrezanými hlbokými dolinami tvaru V. Má tvar vyzdvihnutej klenby s masívnymi chrbtami, z ktorých vychádzajú rázsochy s prevládajúcim hornatinovým, v širokej doline Hnilca vrchovinovým reliéfom.

Lesné porasty: Prevažnú časť povrchu pohoria pokrývajú lesy. Je tu zastúpených až 7 vegetačných stupňov. Prevládajú smrekové a jedľové porasty, v nižších polohách bukové a dubové. Lúky a horské pasienky sa nachádzajú aj v pásme hôľ.

Vodstvo: Takmer celé Volovské vrchy odvodňuje rieka Hornád so svojim najväčším prítokom Hnilcom. Len malú časť na juhu a juhozápade odvodňuje rieka Slaná a na juhovýchode rieka Bodva (pramení tu). Nachádza a tu niekoľko vodných nádrží (palcmanská Maša, Ružín, Úhorná, Bukovo).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Klimaticky patrí väčšina územia do chladnej oblasti a len okrajové časti do mierne teplej klimatickej oblasti. Priemerná ročná teplota sa tu pohybuje od 7-8°C až po menej ako 2°C. Celkový ročný úhrn zrážok je 650-1.000mm.  

Delenie: Volovské vrchy sa delia na 7 geomorfologických podcelkov: Havranie vrchy, Knola, Zlatý stôl, Hnilecké vrchy, Pipitka, Kojšovská hoľa a Holička.