Fabova hoľa

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Veporských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v severovýchodnej, najvyššej časti Veporských vrchov. Na severe a severozápade ho ohraničuje Horehronské podolie (podcelky Heľpianske podolie a Breznianska kotlina), na juhovýchode Spišsko-gemerský kras (podcelok Muránska planina) a na juhozápade podcelok Balocké vrchy.

Okresy: Brezno, Revúca, Rimavská Sobota.

Rozloha:

Najvyšší bod: Fabova hoľa (1.438,8m).

Najnižší bod: Južný okraj podcelku v nadmorskej výške približne 450m.

Geologická stavba: Najvyššie časti masívu Fabovej hole tvoria biotické granodiority, v strednej časti prevažujú kryštalické horniny (varíske granitoidné horniny veporika).

Reliéf: Najvyššia časť Veporských vrchov. Podcelok má podhôľny reliéf. Z najvyššieho vrchu sa na všetky strany rozbiehajú chrbty oddelené hlboko zarezanými dolinami.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Fabova hoľa sa ďalej nedelí.