Čierťaž

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Veporských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v severozápadnej časti Veporských vrchov. Na severe ho ohraničuje Horehronské podolie (podcelok Lopejská kotlina), na juhovýchodne podcelok Balocké vrchy, na juhu, západe a severozápade Zvolenská kotlina (severozápade podcelok Bystrické podolie, na juhu podcelky Bystrická vrchovina a Povraznícka brázda), na juhu Poľana (podcelok Vysoká Poľana).

Okresy: Banská Bystrica, Brezno.

Rozloha:

Najvyšší bod: Čierťaž (1.204,3m).

Najnižší bod: Severozápadný okraj podcelku v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba: Budujú ho najmä vyvreniny a metamorfity veporika, okrajovo na severozápade mladšie obalové série.

Reliéf: Reliéf je hornatý. Charakterizuje ho husto zalesnené a silno rozčlenené územie spleťou chrbtov a dolín. Najvyšší vrch leží v centrálnej časti masívu a spolu s Lovišťom (1.140,8m) tvorí plošinatú vrcholovú časť, ktorá je obrazom geologického vývoja územia.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Čierťaž sa ďalej nedelí.