Muránska brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Tŕstie.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej a západnej časti. Na severe ho ohraničuje Spišsko-gemerský kras (podcelok Muránska planina), na východe a juhu Revúcka vrchovina (podcelok Železnícke predhorie, časť Jelšavské podolie), na juhu podcelok Tŕstie a na západe podcelok Klenovské vrchy.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.