Ipeľská brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Málinské vrchy.

Poloha: Prechádza jeho severnou časťou. Na severe ho ohraničujú Veporské vrchy (podcelok Balocké vrchy) na východe a juhu podcelok Málinské vrchy, na juhozápade a západe Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.