Málinské vrchy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Stolických vrchov.

Poloha: Zaberá západnú časť Stolických vrchov, od zvyšku pohoria oddelenú údolím rieky Rimavica. Na severe ho ohraničujú Veporské vrchy (podcelky Balocké vrchy a Sihlianska planina), na východe podcelok Klenovské vrchy (aj časť Kokavská brázda), na juhu a západe Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie, aj časti Málinská brázda a Lovinobanská brázda).

Okresy: Lučenec, Poltár.

Rozloha:

Najvyšší bod: Jasenina (995,2m).

Najnižší bod: Juhozápadný okraj územia v nadmorskej výške približne 320m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Málinských vrchov je Ipeľská brázda.