Kokavská brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Klenovské vrchy.

Poloha: Prechádza jeho strednou časťou. Na severe a juhu ho ohraničuje podcelok Klenovské vrchy, na východe ho ohraničuje Revúcka vrchovina (podcelok Železnícke predhorie, časť Rimavské podolie) na juhozápade Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie) a na západe podcelok Málinské vrchy.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.