Turnianska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Slovenského krasu.

Poloha: Zaberá jeho strednú až juhovýchodnú časť v údolí rieky Turňa. Kotlinu ohraničujú vápencové planiny, na severe podcelky Horný vrch a Zádielska planina, na východe Košická kotlina (podcelok Košická rovina), na juhu podcelok Dolný vrch a na západe podcelok Silická planina (aj časťou Silické úboče).

Okresy: Košice-okolie, Rožňava.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Východný okraj územia v nadmorskej výške približne 180m.

Geologická stavba: Morfologicky predstavuje gigantickú depresnú formu, ktorú vo veľkom rozsahu (plošne i objemovo) pôvodne vypĺňali dnes už v značnej miere zerodované a zdenudované spodnotriasové, nekrasové sinské vrstvy, silickojablonické vrstvy a bodvasilašské vrstvy werfénskeho súvrstvia. Geologická stavba Turnianskej kotliny je pomerne zložitá, zúčastňuje sa na nej viac tektonických jednotiek.

Reliéf: Priamo v Turnianskej kotline sú známe dnes len tri jaskyne.

Lesné porasty:

Vodstvo: Na styku kotliny s okolitými krasovými planinami vznikli viaceré vyvieračky. Kotlinou preteká rieky Turňa, ktorej vody napájajú Hrhovské rybníky v centrálnej časti kotliny.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Turnianska kotlina sa ďalej nedelí.