Silické úboče

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Silická planina.

Poloha: Nachádza sa v jeho centrálnej a východnej časti. Na severe, západe a juhu ju ohraničuje podcelok Silická planina a na východe podcelky Turnianska kotlina a Dolný vrch.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.