Jasovská planina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Slovenského krasu.

Poloha: Nachádza sa v jeho najvýchodnejšej časti. Na severe ho ohraničujú Volovské vrchy (podcelok Pipitka), na východe a na juhu Košická kotlina (podcelky Medzevská pahorkatina a Košická rovina) a na západe podcelok Zádielska planina.

Okresy: Košice-okolie.

Rozloha:

Najvyšší bod: Sedlo Železná brána (736,0m).

Najnižší bod: Južný okraj územia v nadmorskej výške približne 190m.

Geologická stavba: Podstatná časť planiny je budovaná vápencami silicika.

Reliéf: Planina má pomerne kompaktný tvar s rozmermi 16×10km. Potok Miglinc, ktorý pramení v jej centrálnej časti svojou pomerne hlbokou dolinou planinu rozčleňuje na jej väčšiu severnú a menšiu južnú časť. Planina je uklonená od severu k juhu, kde dosahuje nadmorskú výšku aj pod 600m. Počet krasových foriem je nižší.

Lesné porasty: Oblasť pokrývajú sekundárne lesy a pasienky.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Jasovská planina sa ďalej nedelí.