Horný vrch

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Slovenského krasu.

Poloha: Nachádza sa v severnej polovici jeho centrálnej časti. Na severe ho ohraničujú Volovské vrchy (podcelok Pipitka), na východe podcelok Zádielska planina, na juhu podcelok Turnianska kotlina, na západe podcelok Silická planina a na severozápade Rožňavská kotlina.

Okresy: Košice-okolie, Rožňava.

Rozloha: 50km2.

Najvyšší bod: Matesova skala (924,5m).

Najnižší bod: Juhovýchodný okraj územia v nadmorskej výške približne 210m.

Geologická stavba: Horný vrch je geologicky pestrý. Budujú ho dominantne masívne svetlé strednotriasové wettersteinské vápence.

Reliéf: Je to asi 15km dlhá krasová planina s vysoko položenou náhornou plošinou a strmými krasovými stráňami, ktoré ju ohraničujú z troch strán. Horný vrch je relatívne kompaktné vápencové teleso s výrazne vyvinutým skalným reliéfom v stráňach. Teleso planiny zaberá plochu približne 50km2 a je pretiahnuté v smere východ-západ. Východné ukončenie tvorí extrémne strmá stráň, ktorá je zároveň západnou stráňou Zádielskej tiesňavy. Západná časť plynulo prechádza do Silickej planiny prostredníctvom sedla Soroška. Nachádzajú sa na ňom všetky formy krasového reliéfu (škrapy, krasové jamy-závrty, úvaly, krasové priehlbne, krasové chrbty, prepadliská, kopy a jaskyne). Doklady o osídlení Horného vrchu siahajú až do praveku.

Lesné porasty: Je pokrytý hustými, zväčša listnatými, ale i zmiešanými a ihličnatými lesmi, v ktorých postupne zaniká, degraduje či podlieha sukcesii viacero veľkých lúk i sústav plošne malých, na seba nadväzujúcich lúk. Planina sa v poslednom období v severovýchodnej časti intenzívne odlesňuje.

Vodstvo: Pod južnou stráňou Horného vrchu vyviera niekoľko prameňov.

Rastlinstvo: Zachovalosť biotopov je rôzna. Xerotermné biotopy v blízkosti južnej hrany planiny i na jej južnom úpätí so vzácnou panónskou flóru i faunou zanikli po zalesňovaní nepôvodnými ihličnatými drevinami počas experimentov s revitalizáciou, tzv. spustnutých pôd.

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Patrí do mierne teplej a vlhkej klimatickej oblasti.

Delenie: Geomorfologickou časťou Horného vrchu je Borčianska brázda.