Slanské podolie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Turecká.

Poloha: Leží v jeho východnej časti. Na severe a východe ju ohraničujú Volovské vrchy (podcelky Knola a Zlatý stôl), na juhu Rožňavská kotlina a na západe podcelky Turecká a Dobšinské predhorie.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.