Čierna hora

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Slovenské rudohorie v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Tvorí jeho východnú časť. Nachádza sa severne od Košíc. Na severe a severovýchode ho ohraničuje Šarišská vrchovina, na východe a na juhu Košická kotlina, na západe Volovské vrchy a na severozápade Hornádska kotlina a Branisko.

Okresy: Gelnica, Košice-okolie, Prešov.

Rozloha: 254km2.

Najvyšší bod: Roháčka (1.028,5m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Z geologického hľadiska patrí k jadrovým pohoriam. Vyznačuje sa pestrým geologickým zložením a zložitou tektonickou stavbou. Kryštalické jadro Čiernej hory pozostáva prevažne z biotitických tonalitov až granodioritov, pararúl a migmatitov. Mladšie prvohory (karbón a perm) sa vyskytujú vo forme čiernych bridlíc a zlepencov. Druhohorné horniny, tvoriace obal jadra, sú zastúpené mocnými súvrstviami vápencov a dolomitov. Na týchto horninách sa vyvinuli zaujímavé krasové fenomény, napr. v okolí Vysokého vrchu (851,0m) sa nachádza sústava jaskýň (Veľká Sokoľská jaskyňa, Krížová jaskyňa, Previsová jaskyňa).

Reliéf: Reliéf je hornatinový a vrchovinový s chrbtami, plošinami so skalnými útvarmi na odolnejších horninách.

Lesné porasty: Povrch je pokrytý prevažne bukovými lesmi, v nižších polohách i dubovými, v severnej vyššej časti sú smrekové a zmiešané lesy. Vyskytujú sa aj lúky, pasienky a orná pôda.

Vodstvo: Pohorím preteká rieka Hornád a na jeho území sa nachádza vodná nádrž Ružín.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Patrí do mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Čierna hora sa delí na 5 geomorfologických podcelkov: Roháčka, Bujanovské vrchy, Pokryvy, Sopotnické vrchy a Hornádske predhorie.