Roňavská brána

Zatriedenie: Geomorfologická časť Zemplínskych vrchov.

Poloha: Nachádza sa v ich západnej časti približne medzi Čerhovom a Boršou. Oddeľuje slovenskú a maďarskú časť pohoria. Na severe ho ohraničuje Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podslanská pahorkatina), na východe vlastný celok Zemplínske vrchy, na juhovýchode Východoslovenská rovina (podcelok Bodrocká rovina) a na západe štátna hranica s Maďarskom.

Okresy: Trebišov.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Predstavuje priekopovú prepadlinu poklesnutú medzi hrasťou Zemplínskych vrchov a tokajským pohorím v Maďarsku.

Lesné porasty:

Vodstvo: Zníženinou preteká rieka Roňava, vytvárajúca na tomto úseku štátnu hranicu s Maďarskom.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.