Banské predhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Makovica.

Poloha: Na severe ju ohraničuje podcelok Šimonka, na východe Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podslanská pahorkatina), na juhu podcelok Mošník a časť Banská kotlina a na západe vlastný podcelok Makovica.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.