Banská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Makovica.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti v okolí obce Banské. Na severe, východe a na juhu ju ohraničuje časť Banské predhorie a na západe vlastný podcelok Makovica.

Okresy: Vranov nad Topľou.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na severovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 300m.

Geologická stavba:

Reliéf: Vnútrohorská depresia približne štvorcového tvaru, ktorej strede leží obec Banské.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňuje rieka Olšava, ktorá tečie do Tople. Z úbočí tečú do centrálnej časti viaceré potoky, z nich najvýznamnejšie sú Banský potok a Črchlinský potok. Olšava pokračuje severovýchodným a neskôr juhovýchodným smerom a vytvára hlboké údolie.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.