Baštianska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Petrovská vrchovina.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhozápadnej časti. Na severe a západe ju ohraničuje podcelok Hajnáčska vrchovina, na východe vlastný podcelok Petrovská vrchovina a na juhu štátna hranica s Maďarskom.

Okresy: Rimavská Sobota.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na severnom okraji územia v údolí rieky Gortva v nadmorskej výške približne 230m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Prevažná časť územia patrí di povodia rieky Gortva (prítok Rimavy). Priebrá tu viaceré menšie prítoky (najvýznamnejšie sú Veľký potok, Malý potok, Jablonec, Čoma). V južnej časti pramení potok Tarna, ktorý tečie južným smerom do Maďarska. Východný okraj odvodňuje Mačací potok, tečúci do Rimavy.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.