Šurická brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Bučenská vrchovina.

Poloha: Na severe ju ohraničujú časti Bučeň a Blhovská vrchovina, na východe a na juhu podcelok Hajnáčska vrchovina a na západe podcelok Fiľakovská brázda.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.