Bučeň

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Bučenská vrchovina.

Poloha: Na severe ju ohraničuje časť Blhovská vrchovina, na juhovýchode časť Šurická brázda a na západe podcelok Fiľakovská brázda.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Bučeň (514,3m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.