Vyšehradská brána

Zatriedenie: Geomorfologická časť Burdy.

Poloha: Na území Slovenska zaberá priestor medzi obcami Kamenica nad Hronom a Chľaba severovýchodne od Štúrova. Na severe ho ohraničuje vlastný celok Burda, na východe a na juhu štátna hranica s Maďarskom a na západe Podunajská pahorkatina (podcelok Hronská niva).

Okresy: Nové Zámky.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Vytvorila ho rieka Dunaj, ktorá sa prerezáva cez vulkanické pohoria na hraniciach Slovenska z Malej dunajskej kotliny (Podunajská nížina) do Veľkej dunajskej kotliny v Maďarsku. Zároveň oddeľuje geomorfologické celky Burda na Slovensku od Pilišských vrchov v Maďarsku. Na rozhraní pliocénu a pleistocénu predĺžil Dunaj svoje koryto na naplaveninách do oblasti Vyšehradskej brány a v rumane sa rieka ďalej prerezala do Veľkej dunajskej kotliny v oblasti dnešného mesta Vác. Na území Vyšehradskej brány sa zachovali zvyšky ôsmich terasových stupňov Dunaja. Je viac ako 20km dlhá (z toho na Slovensku 8km).

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.