Toryská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Košickej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v jej východnej časti medzi Prešovom, Košicami a Slanskými vrchmi až po štátnu hranicu s Maďarskom. Na severe ho ohraničuje Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Šarišské podolie a Stráže), na severovýchode Beskydské predhorie (podcelok Záhradnianska brázda), na východe Slanské vrchy (podcelky Šimonka, Makovica, Mošník, Bogota a Milič), na juhu štátna hranica s Maďarskom, na západe podcelok Košická rovina, Čierna hora (podcelok Hornádske predhorie) a Šarišská vrchovina.

Okresy: Košice I, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Prešov.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v južnej časti územia v okolí rieky Hornád v nadmorskej výške približne 160m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie zaberá veľkú časť Košickej kotliny a to mierne zvlnenú východnú a severnú časť v povodí riek Hornád, Torysa a Olšava. Patrí medzi stredne husto osídlené oblasti a najmä v okolí Košíc a Prešova je výrazne poznačená následkami ľudskej činnosti. Najmä centrálna rovinatá časť pahorkatiny je intenzívne poľnohospodársky využívaná.

Lesné porasty: Územie pokrývajú útržky lesov.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Toryská pahorkatina sa ďalej nedelí.