Medzevská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Košickej kotliny.

Poloha: Nachádza sa medzi Jasovom a západnou časťou intravilánu Košíc. Rozprestiera sa južne od Volovských vrchov medzi Košicami, Medzevom a Moldavou nad Bodvou. Na sever ho ohraničujú Volovské vrchy (podcelky Pipitka, Kojšovská hoľa a Holička), na severovýchode Čierna hora (podcelok Hornádske predhorie), na východe a na juhu podcelok Košická rovina a na západe Slovenský kras (podcelok Jasovská planina).

Okresy: Košice I, Košice II, Košice-okolie.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v južnej časti územia v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba: Zvlnený, mäkký, málo rozčlenený reliéf popretkávaný menšími tokmi severo-južného smeru sa tu vytvoril na predkvartérnych a kvartérnych pokryvných útvaroch. V južnej a severnej časti v svahoch vystupuje geologické strednotriasové podložie (wettersteinský vápenec). V nadloží ho prekrývajú pestré íly, štrky a piesky poltárskeho súvrstvia neogénneho veku a pleistocénne deluviálne sedimenty würmského veku, a preto sa na jeho povrch prakticky neinterpretuje pestrý svet endokrasu, ktorý sa ukrýva v útrobách.

Reliéf: Zaberá mierme zvlnenú severozápadnú časť Košickej kotliny na hornom toku rieky Bodva, Ida a ich prítokov. Zaujímavú časť územia tvorí relatívne ploché, len niekoľko desiatok metrov nad alúvium vyzdvihnuté a málo rozčlenené územie západne od rieky Bodva medzi Jasovom a Moldavou nad Bodvou. Jeho južnú časť od Jasovskej planiny geomorfologicky oddeľuje potok Sór. V masíve tejto časti sa nachádza veľké množstvo jaskýň. V okrajovej časti v severnej a severovýchodnej časti tohto územia sa nachádzajú ponory, ktoré komunikujú s rozľahlými jaskynnými sústavami. Centrálna časť svahov je prekrytá svahovinami. Územie je pomerne husto osídlené-

Lesné porasty: Východné stráne (vyššie hrbty a úzke doliny) ukláňajúce sa do doliny rieky Bodva, ktorú kontroluje významná geologická štruktúra severo-južnej vergencie, pokrývajú listnaté lesy so zastúpením duba, hrabu, lipy a borovice. Plošina pahorkatiny západne od Bodvy sa vzhľadom na prítomný geologický podklad poľnohospodársky intenzívne využíva (lesy boli premenené na polia a trávnaté plochy).

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Medzevská pahorkatina sa ďalej nedelí.