Košická rovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Košickej kotliny.

Poloha: Nachádza sa medzi obcou Turňa nad Bodvou a centrálnou časťou intravilánu Košíc (južne a juhozápadne od mesta). Na severe ho ohraničuje podcelok Medzevská pahorkatina a Čierna hora (podcelok Hornádske predhorie na území Košíc), na východe podcelok Toryská pahorkatina, na juhu štátna hranica s Maďarskom a Bodvianska pahorkatina (podcelok Abovská pahorkatina) a na západe Slovenský kras (podcelky Dolný vrch, Turnianska kotlina, Zádielska planina a Jasovská planina).

Okresy: Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Koryto rieky Hornád v nadmorskej výške približne 160m.

Geologická stavba: Územie je pokryté sprašou a štrkovými a piesočnatými nánosmi riek Hornád a Torysa.

Reliéf: Územie zaberá rovinatú, málo zvlnenú časť Košickej kotliny v povodí riek Hornád, Bodva a Ida.

Lesné porasty: Pôvodné lesy takmer zmizli. Na ich mieste sa nachádzajú polia a trávnaté plochy.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Košická rovina sa ďalej nedelí.