Valická pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Rimavská kotlina.

Poloha: Na severe ju ohraničuje Revúcka vrchovina (podcelky Železnícke predhorie, aj časťami Pokoradzská tabuľa a Blžská tabuľa), na severovýchode časť Licinská pahorkatina, na juhu a na západe časť Gemerské terasy.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Rozčlenený povrch územia sformovala erózna činnosť riek, ktoré rozrezali treťohorné dno kotliny. Povrch je preto vlnitejší a vytvára postupný prechod do severnejšie položených vrchovín.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.