Gemerské terasy

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Rimavská kotlina.

Poloha: Na severe ju ohraničuje časti Valická pahorkatina a Licinská pahorkatina, na východe Slovenský kras (podcelky Koniarska planina, Plešivská planina a Silická planina), Bodvianska pahorkatina (časť Gemerská pahorkatina), na juhovýchode štátna hranica s Maďarskom, na juhu Cerová vrchovina (podcelok Petrovská vrchovina, aj časťou Hostická kotlina), na západe časť Oždianska pahorkatina a na severozápade Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie a Železnícke predhorie, časti Rimavské podolie a Pokoradzská tabuľa).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba: V minulosti zasahovalo do jej severnej časti jazero, do ktorého rieky stekajúce z Revúckej vrchoviny a Slovenského krasu naniesli vrstvy štrkov a pieskov. Po ústupe jazera sa rieky Rimava, Blh, Teška, Kaloša, Turiec a Muráň zarezali do nánosov svojich štrkopieskov a vytvorili sústavu širokých terás. Tieto ploché časti dna Rimavskej kotliny sa nazývajú Gemerské terasy sa nachádzajú v jej južnej časti. Majú nadmorskú výšku 150-240m.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.