Poltárska pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Lučenská kotlina.

Poloha: Na severe ju ohraničuje Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie, aj časťami Lovinobanská brázda a Málinská brázda), na východe podcelok Rimavská kotlina (časť Oždianska pahoraktina) a na juhu časť Novohradské terasy.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.